OM BILDEN +

Säkerhetspolitikens hörnstenar
  • 26 October 2021
Foto:

Sveriges oberoende och handlingsfrihet handlar om att kunna upprätthålla vår politiska självständighet.

Sveriges säkerhetspolitik bygger på de åtgärder som vi vidtar för att hantera eller möta hot utifrån. Säkerhetspolitiken bygger på flera hörnstenar. Några av de viktigaste är diplomati, handel, teknik och säkerhet.

De är intressanta för de fyra hörnstenarna är att de berör båda delar av säkerhetspolitiken; den utåtriktade och den inåtriktade. Utåtriktad säkerhetspolitik kan exemplifieras med om en stat är alliansfri eller ingår i en försvarsallians. Den inåtriktade säkerhetspolitiken kan vara landets försvarspolitik och hur landet förhåller sig till sin egen försvarsmakt. Trovärdighet är en viktig del i ett lands säkerhetspolitik. Ett lands säkerhetspolitik är trovärdig om landets deklarerade politik motsvaras av förmågan (alltså vilja och resurser) att förverkliga politiken.

Diplomati: Sverige är idag en stark röst för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer och diplomatin kallas ofta vår främsta försvarslinje. Säkerhetspolitik är samtidigt långt ifrån problemfritt och att försöka få igenom idealiska beslut är mer eller mindre omöjligt. Handlar diplomatin om avvägningar mellan mindre bra och mindre dåliga beslut?

Handel: EU är idag Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena – och hemmamarknad. Att ha en öppen relation gör även att Sverige kan skapa sig vinningar i form av förtroende och ekonomisk handelskraft. Handels- och samarbetsavtalet har därför alltid utgjort grunden för ett viktigt partnerskap. Vilken roll har handeln för vår trygghet?

Försvar: Alla stater, oavsett styrelseform, har enligt folkrätten kravet att upprätthålla lag och ordning och skydda sig själv om det skulle behövas. Utöver våra samlade resurser för att möta hot och utmaningar mot vår säkerhet är internationella försvarssamarbeten ett verktyg för att bidra till långsiktig stabilitet. Allianser och samarbete – vad innebär de?

Teknik: Från valloner till 5G. Teknik påverkar länders säkerhet och försvar – men även konkurrenskraft och välfärd. ”Tekniken är varken ond eller god, men den är inte heller neutral” menade Melvin Kranzberg. Hur blir kunskap och teknik till säkerhetspolitik?

Läs mer:

https://www.regeringen.se/49aefc/contentassets/81ad55455abf4790a1a624ef4ce14185/utrikesdepartementet-en-kort-presentation.pdf

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/12/detta-ar-utrikesdepartementet/

Föregående inlägg
Article
Nästa inlägg
#värtattförsvara