Säkerhetspolitikens hörnstenar

Sveriges oberoende och handlingsfrihet handlar om att kunna upprätthålla vår politiska självständighet. För vår säkerhetspolitik är fyra hörnstenar centrala.

OM BILDEN +
Sveriges oberoende och handlingsfrihet handlar om
att kunna upprätthålla vår politiska självständighet.

Du gamla, du fria, du framtida Sverige

Säkerhetspolitiken syftar till att bevara vår frihet och oberoende. Att kunna utveckla vårt samhälle som vi själva väljer. Över åren har den påverkats av föränderliga faktorer och händelser – ofta av hotet av ett krig.

 

I hjärtat av vår säkerhetspolitik finns diplomati, handel, försvar och teknik.

 

De är intressanta för de fyra hörnstenarna är att de berör båda delar av säkerhetspolitiken; den utåtriktade och den inåtriktade. Utåtriktad säkerhetspolitik kan exemplifieras med om en stat är alliansfri eller ingår i en försvarsallians. Den inåtriktade säkerhetspolitiken kan vara landets försvarspolitik och hur landet förhåller sig till sin egen försvarsmakt. Trovärdighet är en viktig del i ett lands säkerhetspolitik. Ett lands säkerhetspolitik är trovärdig om landets deklarerade politik motsvaras av förmågan (alltså vilja och resurser) att förverkliga politiken.

 

 

Vår omvärld har förändrats

Den ökande geopolitiska osäkerheten kombinerat med hot som cyberkrigföring, påverkansoperationer och terrorism – har gjort att gränsen mellan krig och fred mer otydlig. Den snabba tekniska utvecklingen påverkar försvarets förmågeutveckling och företagens villkor. Utvecklingen ställer nya krav på försvaret av samhället. Vid en säkerhetspolitisk kris, konflikt eller krig i närområdet kan Sverige bli utsatt för en kombination av olika maktmedel där också militära operationer utgör en komponent.

 

Sveriges Riksdag har beslutat att vi ska ha en förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Riksdagen vill även se att totalförsvaret utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige och krigshandlingar på svenskt territorium.

 

Det är allas ansvar att försvara samhällets säkerhet och vår demokrati. För möta de hot som kan uppstå måste vi använda oss av alla resurser som finns i såväl det militära som det civila försvaret.

 

 

Läs mer om försvarssektorn och de olika aktörernas roller.

Diplomati

Diplomati beskrivs ofta som hantverket där staters och deras regeringars upprätthåller ömsesidiga förbindelser i syftet att lösa internationella frågor. Diplomatin gestaltar sig i dialoger och överenskommelser. Att förstå hur samhällen exponeras för och påverkas av hot och risker är grunden för att förstå begreppet säkerhetspolitik.

Stater vill försvara sina medborgares säkerhet och självständighet genom att förebygga hot och risker. Säkerhetspolitik är en stor del av den internationella politiken och är samtidigt i ständig förändring eftersom den är beroende av en mängd olika faktorer. Diplomatin är därför en viktig del för att värdera förändringar i relationerna mellan olika aktörer som har möjligheter att påverka varandra, både psykiskt och fysiskt.

Genom diplomati och politiska påtryckningar försöker stater påverka varandra att acceptera internationella normer. Folkrätten har växt fram under århundraden och rör allt från internationellt samarbete kring transporter och kommunikation till lagar om hur krig får föras. Den reglerar främst hur stater får agera gentemot varandra. Även om begreppet folk används så är det stater och dess regeringar, inte människor, som är de huvudsakliga subjekten för lagarna.

FN har flera olika sätt att påverka nationer, från diplomatiska övertalningsförsök till obligatoriska sanktioner, vilka kan vara såväl ekonomiska som militära.

En sanktion innebär att handlingsfriheten för en stat eller dess ledare begränsas efter kollektivt beslut från andra stater. Det kan röra sig om ekonomiska sanktioner där tillgångar som finns på bankkonton i andra länder blir frysta. Det kan även vara reserestriktioner där man förbjuder ledare och andra högt uppsatta statsanställda att resa utanför landet. När folkrätten accepteras av många stater blir det kostsamt att bryta mot den, eftersom det riskerar att försämra relationerna med omvärlden och därmed påverka handel och politiskt inflytande negativt.

Läs mer om diplomati

a

Handel

EU är idag Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena – och hemmamarknad. Att ha en öppen relation gör även att Sverige kan skapa sig vinningar i form av förtroende och ekonomisk handelskraft. Handels- och samarbetsavtalet har därför alltid utgjort grunden för ett viktigt partnerskap. Vilken roll har handeln för vår trygghet?

Handeln i sig är en del i försvaret av Sveriges säkerhet – utbyte och dialog är ett effektivt vapen mot ofred.

Många gånger leder handeln också till mer varaktiga partnerskap än ett rent utbyte av varor och tjänster. Exemplen på gemensamma utvecklingsprojekt mellan Sverige och svenska företag och andra stater och företag i andra länder börjar bli många. Bland annat utvecklingen inom EU pekar på att denna typ av partnerskap kommer att fortsätta att öka. Att dessa partnerskap spelar en roll i att stärka Sveriges försvar på fler än ett sätt behöver knappas påpekas.

Världshandelns strukturer kan rubbas i en konfliktsituation och orsaka kraftiga störningar i tillgången på kritiska material och råvaror. Världshandelns avreglering har lett till förhållanden där vi är beroende av världsomspännande logistiksystem. I många fall har produktionen centraliserats till enskilda produktionsområden, vilket i vissa lägen kan medföra utmaningar.

En lyckad handelspolitik skapar inbördes beroendeförhållanden, som har politiskt stabiliserande verkningar. En förändring kan också orsaka politiska spänningar och hot mot världshandeln. Detta betonas särskilt när produktionen är regionalt koncentrerad som oljeproduktionen.

Försvar

Försvar

Vår omvärld har förändrats. Den ökande geopolitiska osäkerheten kombinerat med hot som cyberkrigföring, påverkansoperationer och terrorism – har gjort att gränsen mellan krig och fred mer otydlig. Den snabba tekniska utvecklingen påverkar försvarets förmågeutveckling och företagens villkor.

Utvecklingen ställer nya krav på försvaret av samhället. Vid en säkerhetspolitisk kris, konflikt eller krig i närområdet kan Sverige bli utsatt för en kombination av olika maktmedel där också militära operationer utgör en komponent.

Sveriges riksdag har beslutat att vi ska ha en förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Riksdagen vill även se att totalförsvaret utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige och krigshandlingar på svenskt territorium.

Det är allas ansvar att försvara samhällets säkerhet och vår demokrati. För möta de hot som kan uppstå måste vi använda oss av alla resurser som finns i såväl det militära som det civila försvaret.

Läs mer om försvarssektorn och de olika aktörernas roller

Teknik

Det pågår ett omfattande teknikskifte globalt med olika tempo i olika regioner i världen. Vi ser ett snabbt förändrat teknologiskt landskap som innebär att tillgången till nya innovationer och förmågor sprids snabbt. Tekniska innovationer uppstår i allt kortare cykler och främst i den civila miljön.

Teknik och teknisk utveckling påverkar länders säkerhet och försvar och erbjuder nya lösningar men ställer även nya krav på försvaret av samhället. Nya medel påverkar hotbild och risker. Våra produkters prestanda och effektivitet påverkar säkerheten för de soldater som använder våra plattformar och system på fältet och kan i vissa fall göra skillnaden mellan liv och död.

Sverige har ofta haft modern teknik i våra defensiva förmågorna, exempelvis luftförsvar. Samtidigt är inte alltid den mest moderna tekniken tillgänglig. Från företag i Sverige eller från leverantörer utomlands. Det är inte bara Sverige som vill ha kontroll på vilka länder som har tillgång till svensk teknik, utan den viljan är högst internationell också.

Teknikutvecklingen parallellt med politikens utveckling i omvärlden påverkar ständigt synen på vad som bör vara exportkontrollerat och inte. För mer svårtillgänglig tekniskt avancerade lösningar blir det ibland nödvändigt att acceptera en annan och lägre kvalitetsnivå eller i praktiken lägre förmåga i de lösningar vi använder i vårt försvar. Det handlar inte endast om teknik, utan lika ofta om metoder, tjänster eller system. Även kunskaps- och förståelseuppbyggnad är av vikt, inte minst för att förstå hur nya vapen ska bekämpas eller hur taktiskt använda befintlig teknik.

Läs mer om geopolitiken och kontroll av teknik